• 30 December 2022

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 นางสุพัตรา แจ่มตระกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมงาน ” ท่องเที่ยว เรียนรู้วิถีเกษตร เช็คอิน เมืองตาก ” ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดตาก โดยมี นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดงาน การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสถานีพัฒนาที่ดินตาก ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรของจังหวัดให้มีศักยภาพ ในการรับรองนักท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรม ทั้งนี้งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 ธ.ค 65 -4 ม.ค. 66 ณ สถานีพัฒนาที่ดิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก