• 19 July 2023

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นำทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล พร้อมด้วยนพ.วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก คณะผู้บริหารจากโรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 2 ร่วมต้อนรับนพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 ประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 6/2566 โดยการถ่ายทอดการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลไปยังแต่ละจังหวัด ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช