• 12 June 2023

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้ นางสุพัตรา แจ่มตระกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายการบริหารทั่วไป และคณะกรรมการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (ENV) ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลตามเกณฑ์การพัฒนางานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม Green & Clean Hospital Challenge ปีงบประมาณ 2566 นำโดยนางสาวสุเทียน ตันตระวาณิชย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย อย่างเป็นกัลยาณมิตร ณ ห้องประชุมหลวงพิชัยอาสา ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช