• 22 May 2023

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ นำโดยนายแพทย์สมิทธ์ เกิดสินธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสารสนเทศทางการแพทย์ และคณะทำงาน ต้อนรับคณะจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขและคณะทำงานธรรมมาภิบาลข้อมูลสารสนเทศจังหวัดตากเข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ประจำปีงบประมาณ 2566 และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นต้นแบบ ในการพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามมาตรฐาน HAIT ของจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมหลวงพิชัยอาสา ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก