• 28 June 2023

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้นางสุนิตรา ทองดี หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับคณะจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก และผู้รับผิดชอบงานอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก เข้าติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) จัดทำข้อมูล Health profile PM2.5 ในพื้นที่เป้าหมาย การจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม การพัฒนาความรู้ทางสุขภาพ และการจัดบริการคลินิกมลพิษ ณ ห้องประชุมพระเชียงทอง ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช