• 8 November 2023

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้ นพ.ธนันท์ชั กองแก้ว นพ.พลเศรษฐ เกียรติยศนุสรณ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ และนพ.ก่าณา สยาม กาฟเลย์ อายุรแพทย์โรคไต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมต้อนรับคณะจากมูลนิธิทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ และรับมอบเครื่องฟอกเลือด มูลค่า 414,999 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท) ณ หน่วยไตเทียม อาคาร 75 ปี

โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เข้ารับมอบ“ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566” เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา การศึกษาและสังคม ผ่านมูลนิธิ วัด สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล และหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ 40 องค์กร ณ Pruksa Academy ชั้น 4 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา