• 11 November 2022

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้ นพ.วันชัย พินิชกชกร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมด้วย นางสาวชลาลัย เขียวสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมต้อนรับ อาจารย์นายแพทย์ วัชระ สินธิชัย ผู้อำนวยโรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จังหวัดลำพูน และคณะ ณ ห้องประชุมหลวงพิชัยอาสา ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์คุณภาพ,สำนักงานฝ่ายการพยาบาล,งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน,หอผู้ป่วยวิกฤต,ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ,หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง และหอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 7 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาด้านการรักษาพยาบาล การพัฒนาระบบสารสนเทศ การใช้สิทธิการรักษาพยาบาลที่เหมาะสม และความปลอดภัยของผู้มารับบริการ