• 16 December 2022

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00-16.00 น. นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้ นพ.สายชล รัชตธรรมากูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการเงินการคลังและระบบประกันสุขภาพ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมต้อนรับ นายสมพงศ์ ขวัญเปรม รองผู้อำนวยการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก และคณะ ณ ห้องประชุมหลวงพิชัยอาสา ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก เข้าศึกษาดูงานระบบตรวจสอบข้อมูลการได้รับวัคซีน และโปรแกรมจองห้องพิเศษ หอผู้ป่วยพิเศษ 6 , ศูนย์รับจองห้องพิเศษ , ศูนย์คอมพิวเตอร์ และคลินิกศัลยกรรมกระดูก เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบตรวจสอบการได้รับวัคซีน และปรับปรุงโปรแกรมจองห้องพิเศษของผู้มารับบริการ