• 5 August 2023

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็พระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้ พญ.ลลิต์ภัทร ถิรธันยบูรณ์ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวพร้อมด้วย กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพการบริการสาธารณสุข ระดับเขตพื้นที่ ( อคม. ) เขต 2 พิษณุโลก เยี่ยมติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานจัดบริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine/Telehealth) และรับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานจัดบริการ (Telemedicine/Telehealth) เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนขยายบริการไปยังหน่วยงานอื่นๆ ในระบบหลักประกันสุขภาพพื้นที่ เขต 2 พิษณุโลก ต่อไป