• 10 August 2023

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมต้อนรับนพ.ภานุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 2 และนพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาต้นแบบการเข้าถึงการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเชิงรุก ระหว่างสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กับ เขตสุขภาพที่ 2 โดยมีนพ.วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก กล่าวต้อนรับ ผศ.(พิเศษ)นพ.ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา เป็นผู้กล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการสร้างการมีส่วนร่วมและการจัดบริการเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 2 พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือ ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ซึ่งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ปัจจุบันได้ขยายบริการ เชิงรุก ด้วยนวัตกรรม รถ Mobile Stroke Unit เป็นหน่วยรักษาผู้ป่วยอัมพาตเคลื่อนที่ ช่วยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในเขตสุขภาพที่ 2 และพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งนี้มีผู้อำนวยการโรงพยาบาลต่างๆ คณะผู้บริหารในเขตสุขภาพที่ 2 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมงานครั้งนี้ด้วย โดยงานจัดขึ้น ณ หน้าอาคารรวมน้ำใจ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช