• 16 May 2023

วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมด้วยคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ต้อนรับแพทย์ที่ปฏิบัติงานใหม่ ปี 2566 ณ จังหวัดตาก ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ แพทย์ที่ปฏิบัติงานใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านการส่งเสริมป้องกันสุขภาพในแรงงานต่างด้าว ในการนี้มีคณะผู้บริหาร และแพทย์กล่าวต้อนรับพร้อมให้กำลังใจในการเริ่มปฎิบัติงานใหม่ถือเป็นการสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานและสร้างความเข้าใจร่วมกัน ในการดำเนินงานด้านระบบสาธารณสุข ให้แก่บุคลากรใหม่ทุกท่าน ณ ห้องประชุมหลวงพิชัยอาสา ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก