• 1 August 2023

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้นางสาวชลาลัย เขียวสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมด้วยนางสาวปรารถนา กาญจนตุรงค์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ทำบุญร่วมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน 9 วัด ดังนี้ วัดเขาแก้ว วัดมะเขือแจ้ วัดไผ่ล้อม วัดศรีตลาราม วัดวังม่วง วัดดอนมูลชัย วัดดอยคีรี วัดโคกพลู วัดชัยชนะสงคราม(วัดท่าแค) เพื่อเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี 2566 ทั้งนี้มีเจ้าภาพร่วมทำบุญต้นเทียนพรรษาและจตุปัจจัยไทยธรรม จำนวนทั้งสิ้น 43,365 บาท จำนวน 34 ท่าน จึงขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้