• 17 July 2023

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้นางสุพัตรา แจ่มตระกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมพิธีเข้าวัดทำบุญตักบาตร ตามโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติฯ และกิจกรรม “ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน” เพื่อสนับสนุนตลาดนัดชุมชนสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยมีพระครูประทีปจันทรังษี เจ้าคณะตำบลไม้งาม เจ้าอาวาสวัดเกาะตาเถียร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ประกอบพิธี และนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำพุทธศาสนิกชนทำบุญตักบาตร พร้อมด้วย นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก นายทัศนัย สุธาพจน์ ปลัดจังหวัดตาก นางประสพสุข กันภัย วัฒนธรรมจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ส่งเสริมพลังบวร บ้าน วัด โรงเรียน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้เข้าวัดทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา พัฒนาจิตใจ ให้มีคุณธรรม และมีจริยธรรม จัดพิธี ณ วัดเกาะตาเถียร ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก