• 25 May 2023

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมบรรยายในการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการพลเรือนฯ แบบ Online หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” เขตสุขภาพที่ 2 ประจำปี 2566 จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก โดยมีนายแพทย์วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก เป็นประธานพร้อมบรรยายในหัวข้อ “ปรัชญาและแนวทางการข้าราชการที่ดี” มีนายแพทย์วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผาง บรรยายหัวข้อ “พฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศ(ESB)” และนายอัศวภัทร์ อัศวบุญญะวัชร์ นักวางแผนการเงิน CFP ผู้วางแผนการลงทุน หัวข้อ “การวางแผนการเงินสำหรับข้าราชการจบใหม่” ให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ทั้ง 5 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 2 เพื่อให้สามารถพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และการเรียนรู้เรื่อง กฎระเบียบของการเป็นข้าราชการ เพื่อนำไปปรับใช้ในการเป็นข้าราชการที่ดี ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช