• 19 July 2023

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้ มอบหมายให้ นพ. ธนันท์ชัย กองแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ นำทีมคณะแพทย์ และพยาบาล ร่วมประชุมรับการตรวจราชการ Service Plan ครั้งที่ 2/2566 โดยดร.พญ.อารดา โรจนอุดมศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 2 เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Sevice Plan) รวมถึงผู้เกี่ยวข้องของทุกโรงพยาบาลเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ webex Meeting โดยมีการนำเสนอผลการดำเนินงาน Sevice Plan ทั้งสิ้น 15 สาขา ในการตรวจราชการ Sevice Plan ครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพระเชียงเงิน ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช