• 31 March 2023

วันที่ 31 มีนาคม 2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้ พญ.ศิริวรรณ เชาว์โน นายแพทย์ชำนาญการ พร้อมด้วยนพ.ทวีศิลป์ นิยมพัฒนาพาณิชย์ และนางสุนิสา จินดา กลุ่มงานเวชกรรมสังคม เข้าร่วมประชุมเครือข่ายการดำเนินงานผู้สูงอายุของอำเภอเมืองตาก ปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนและกำหนดรูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบไร้รอยต่อ การคัดกรองความถดถอย 9 ด้าน การส่งต่อผู้สูงอายุที่พบความเสี่ยงไปรับการดูแลรักษาที่คลินิกผู้สูงอายุ และติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกลุ่มวัยผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก