• 23 March 2023

วันที่ 22 – 23 มีนาคม 2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้นางสุพัตรา แจ่มตระกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย นพ.ทวีศิลป์ นิยมพัฒนาพานิชย์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ข้อมูลความรู้เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ในการรับมือโรค COVID-19 จังหวัดตาก โดยมีนพ.วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตากเป็นประธาน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และเติมเต็มข้อมูลการถอดบทเรียน การบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในการรับมือโรค COVID-19 จังหวัดตาก ที่ผ่านมาให้มีความครบถ้วน และสมบูรณ์ สามารถนำข้อมูลไปใช้จัดทำรูปแบบการบริหารจัดการของระบบสุขภาพโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตาก เพื่อรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต หรือ นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานเพื่อรับมือ สถานการณ์ ฉุกเฉินอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก