• 7 August 2023

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้นางสาวชลาลัย เขียวสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ร่วมต้อนรับและเปิดโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดตารางการปฏิบัติงานของพยาบาล และการเบิกจ่ายค่าตอบแทนด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (ENS: Electronic Nursing staff Scheduling and compensation disbursement system) โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยวิทยากร พว.ศิริลักษณ์ อุปวาณิช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และทีมจากโรงพยาบาลสุโขทัย มาให้ความรู้เรื่องการจัดตารางเวลาการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายค่าตอบแทนด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แก่บุคลากรกลุ่มการพยาบาล ทั้งนี้เพื่อพัฒนาแนวทางระบบการจัดตารางการลดภาระงานและการตรวจสอบเอกสาร จัดขึ้น ณ ห้องประชุมหลวงพิชัยอาสา ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช