• 10 November 2023

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมประชุมออนไลน์ ผ่านระบบวิดิโอถ่ายทอดสดจากกระทรวงสาธารณสุข โครงการอบรมขับเคลื่อนการสื่อสารสาธารณะและสังคม (Care D+) ประจำปีงบประมาณ 2567 1 ในนโยบาย Quick win 100 วัน ณ ห้องประชุมหลวงพิชัยอาสา ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก โดยมีนพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวเปิดงานและมอบนโยบายการจัดโครงการ Care D+ ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสัมพุทธเมตตาประชารักษ์ ชั้น 9 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ สามารถนำไปพัฒนาองค์กร หน่วยงาน และบุคลากร ซึ่งส่งผลต่อการสร้างความเชื่อมั่น และลดช่องว่างการสื่อสาร ให้เกิดความเข้าใจ ระหว่างประชาชน กับผู้ให้บริการ