• 5 July 2023

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ มอบหมายให้ นพ.กนก จินดาบรรเจิด พญ.มิณฑิตา พุ่มตะโก สูตินรีแพทย์ นพ.อาทิตย์ สอนไว กุมารแพทย์ ทีมงานพยาบาลสูติกรรม กุมารเวชกรรม และเวชกรรมสังคมร่วมกับทีมงานกลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก และกลุ่มส่งเสริมสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ร่วมประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กเพื่อขับเคลื่อนงานอนามัยแม่และเด็กฝั่งตากตะวันออก ณ โรงพยาบาลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก