• 6 February 2023

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้นางสุพัตรา แจ่มตระกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (พระยาตาก)​ ปางประทานทรัพย์ ประดิษฐานบนแท่นประทับ เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เชิดชูพระเกียรติคุณ สนองพระเมตตาคุณ อันทรงมีต่อชาวจังหวัดตากตลอดระยะเวลา 6 ปี ที่ทรงเป็นเจ้าเมืองตาก ทรงสร้างคุณานุหิตประโยชน์แก่ชาวจังหวัดตาก อีกทั้งช่วยอนุรักษ์ความเป็นไทย ให้สมแก่การเสียสละของบรรพชน ที่ปกป้องและสืบทอดแก่อนุชนรุ่นหลังสืบไป โดยมีนายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานพิธี ณ มณฑลพิธีริมห้วยแม่ท้อ หมู่ที่ 6 ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก