• 18 April 2023

วันที่ 17 เมษายน 2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้นางสุพัตรา แจ่มตระกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมพิธีเทวาภิเษกรูปหล่อและเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก รุ่นที่ 5 “ชนะภัย” โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ทั้งนี้มีพระเถระคณาจารย์ชื่อดังหลายรูป ร่วมนั่งอธิฐานจิตในพิธีเทวาภิเษก เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่วัตถุมงคลที่ได้จัดสร้าง และเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในการกอบกู้เอกราชให้แก่ประเทศชาติ เผยแพร่พระราชประวัติ และปลูกฝังสำนึกให้แก่เยาวชนให้เกิดความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ณ บริเวณมณฑลพิธีศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก