• 12 January 2023

วันที่ 12 มกราคม 2566 ทีมลูกค้าสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมรับบริจาคทุนการศึกษา จำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 40,000 บาทถ้วน จาก คุณอุดร ตันติสุนทร เพื่อมอบให้แก่นักศึกษาพยาบาล ปี 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วพร้อมกลับมาปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก ในวันที่ 3 เมษายน 2566