• 20 October 2022

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมส่งมอบนักศึกษาพยาบาล จากมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก หลังเข้ารับการฝึกภาคปฎิบัติงาน การดูแลผู้ป่วยหนักวิกฤต ICU ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 20 ตุลาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาพยาบาล มีความรู้ และความเข้าใจ ในการการดูแลผู้ป่วยหนักวิกฤต ณ หออภิบาลผู้ป่วยหนัก ICU ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช