• 3 November 2023

วันที่ 3 พฤศิจกายน 2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้นางนิตยา สุวรรณาภรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสถานชีวาภิบาลร่วมกับ แม่บ้านสาธารณสุขตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2567 โดยมีแพทย์หญิงธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาก และทีมงาน บรรยายการเตรียมการจัดตั้งสถานชีวาภิบาลนำร่องตัวแทนเขตสุขภาพที่ 2

ทั้งนี้ นายแพทย์วิทยา พลสีลา รักษาการสาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 2 พร้อมด้วย ดร.เกศราภรณ์ พลสีลา อุปนายกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข ร่วมแสดงความยินดีกับคณะกรรมการและสมาชิกแม่บ้านสาธารณสุข เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ ดังนี้ คุณนิตยา สุวรรณาภรณ์ รับตำแหน่ง รักษาการหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พญ.ธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ รับตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย คุณชนก พ่วงพีอภิชัย รับตำแหน่ง รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลบ้านตาก คุณรจนา ฉิมอ้อย รับตำแหน่ง รักษาการหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสามเงา ณ ห้องประชุมร้านอาหารบ้านเคียงน้ำ ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก