• 28 August 2023

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก ได้ออกตรวจการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลอาหารและน้ำ ในเรือนจำกลางตาก จังหวัดตาก เพื่อให้ผู้ต้องขังมีคุณภาพชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานสากล ด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ด้านโภชนาการ และด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อสุขภาพกายและจิตใจของผู้ต้องขังภายในเรือนจำ เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่คนทุกคนพึงได้รับอย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการใช้ชีวิตประจำวัน มีการสุ่มตรวจชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (อ11,อ13) ในน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค ผู้สัมผัสอาหารและภาชนะบรรจุอาหาร ในเรือนจำกลางตาก จังหวัดตาก