• 13 June 2023

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก ได้ออกดำเนินการประเมินสถานประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง บริษัท ตากไม้งามเอนเนอจี จำกัด โดยใช้แนวทางเกณฑ์การประเมินแบบผสมผสาน Green and Clean + Healthy Workplace และ Ems เน้นการดูแลสุขาภิบาลอาหาร การจัดการขยะ ห้องน้ำห้องส้วม และ 5 ส รวมถึงสิ่งแวดล้อมภายในสถานีบริการ ร้านอาหาร ร้านค้า ได้ตรวจผู้สัมผัสอาหารและภาชนะใส่อาหาร จำนวน 35 ตัวอย่าง เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ มีความสะอาดปลอดภัยให้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่ในร้านอาหารและผู้มารับบริการ ซึ่งเป็นด่านหน้าในการต้อนรับนักท่องเที่ยว เป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดตาก