• 19 September 2023

วันที่ 19 กันยายน 2566 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก ลงพื้นที่ตรวจประเมินเกณฑ์ Green and Clean+ Healthy Workplace และ EMS สถานประกอบการท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติลานสาง เน้นการดูแลสุขาภิบาลอาหาร การจัดการขยะ ห้องน้ำ ห้องส้วม และ 5 ส รวมถึงสิ่งแวดล้อมภายในอุทยาน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ มีความสะอาดปลอดภัยให้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่ในอุทยานและผู้มารับบริการ ซึ่งเป็นด่านหน้าในการต้อนรับนักท่องเที่ยว เป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดตาก