• 27 July 2023

วันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2566 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมกับ กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองตาก ลงพื้นที่ตรวจมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนเขตเทศบาลเมืองตาก ประกอบด้วย โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร ,โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ,โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ ได้ให้ข้อแนะนำการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารในโรงอาหาร การดูแลสิ่งแวดล้อม การกำจัดขยะ ให้ถูกสุขลักษณะ และได้ใช้ชุดตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรีย อ.11 และ อ.13 ตรวจตัวอย่าง น้ำ ,ภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาหาร ,อาหาร และผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 65 ตัวอย่าง