• 8 August 2023

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้นางสุพัตรา แจ่มตระกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาล ลงพื้นที่ติดตามการสร้างเครือข่ายการพัฒนาด้าน GREEN ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตพื้นที่อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ประเด็น ส้วมสะอาด ได้มาตรฐาน HAS