• 17 July 2023

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก และเทศบาลตำบลไม้งาม ลงพื้นที่ประเมิน Green and Clean + Healthy Workplace + EMS สถานประกอบการท่องเที่ยว ประเภท ที่พัก/โรงแรม อำเภอเมืองตาก เน้นการดูแลสุขาภิบาลอาหาร การจัดการขยะ ห้องน้ำ ห้องส้วม และ 5 ส. รวมถึงสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกโรงแรม เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ มีความสะอาดปลอดภัยให้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่ในโรงแรมและให้ผู้มารับบริการ ซึ่งเป็นด้านหน้าในการต้อนรับนักท่องเที่ยว เป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดตาก