• 9 August 2023

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก ลงพื้นที่ตรวจพัฒนาร้านจำหน่ายอาหารให้ได้มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste Plus) พื้นที่อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ประกอบไปด้วยร้านอาหารทั้งหมด 4 ร้าน คือ ร้านบ้านปีกไม้, ร้านเถียงนา, ร้านบ้านเคียงน้ำ และร้านบ้านผักรักตะวัน โดยใช้เกณฑ์ Clean Food Good Taste Plus พร้อมตรวจ SI-2 จำนวน 40 ตัวอย่าง