• 18 August 2023

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก ได้ลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติลานสาง และ อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช เพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติทั้ง 2 แห่ง เกิดความประทับใจ ความมั่นใจ และมีความปลอดภัยต่อสุขภาพ ในด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การปนเปื้อนในอาหาร น้ำ อากาศ สารเคมี ของเสีย และมีส้วมที่สะอาดได้มาตรฐาน HAS ของกระทรวงสาธารณสุข