• 14 January 2023

วันที่ 14 มกราคม 2566 งานตรวจรักษาพยาบาลพิเศษด้านจักษุ และงาน NCD เครือข่ายจังหวัดตาก นำโดยนางนิตยา สุวรรณาภรณ์ หัวหน้างานตรวจและรักษาพยาบาลพิเศษด้านจักษุ นางรุ่งนภา เกียรติระวี หัวหน้างาน NCD พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเครือข่าย ออกหน่วยตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนเบาหวานขึ้นตา ไต และเท้า ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลานสาง ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยมีผู้มารับบริการ จำนวน 130 คน