• 16 January 2023

วันที่ 15 มกราคม 2566 งานตรวจรักษาพยาบาลพิเศษด้านจักษุ และงาน NCD เครือข่ายจังหวัดตาก นำโดยนางนิตยา สุวรรณาภรณ์ หัวหน้างานตรวจและรักษาพยาบาลพิเศษด้านจักษุ นางรุ่งนภา เกียรติรวี ผู้ประสานงาน NCD พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเครือข่าย ร่วมกันออกหน่วยตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนเบาหวานขึ้นตา ไต เท้า ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลานสอ ตำบลวังประจบ อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยมีผู้มารับบริการ จำนวน 110 คน