• 22 January 2023

วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้ กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นำโดย นางนิตยา สุวรรณาภรณ์ หัวหน้างานตรวจและรักษาพยาบาลพิเศษด้านจักษุ นางรุ่งนภา เกียรติรวี ผู้ประสานงานNCD พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และ เครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ร่วมกันออกหน่วยตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนเบาหวานขึ้นตา ไต เท้า ณ รพ.สต.บ้านท่าไม้แดง ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยมีผู้มารับบริการทั้งหมด จำนวน 144 คน