• 20 October 2023

วันที่ 19-20 ตุลาคม 2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ร่วมกับกลุ่มงานรังสีวิทยา และกลุ่มงานพยาธิวิทยา ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพประจำปีเชิงรุก เพื่อคัดกรองเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพ ณ บริษัท เอส เค อินเตอร์ ฟู๊ด จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด เสริมกสิกิจ ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยดำเนินการซักประวัติ ตรวจร่างกาย ตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการ และเอ็กซเรย์ทรวงอก พร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่พนักงาน จำนวนหมด 217 คน