• 27 July 2023

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ออกหน่วยอาชีวอนามัยเชิงรุกในสถานประกอบการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดตากและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสามเงา โดยดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพจากกระบวนการทำงาน การจัดสิ่งแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน ร่วมหามาตรการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน ณ เขื่อนภูมิพล และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามพี่น้องค้าวัสดุก่อสร้าง อำเภอสามเงา จังหวัดตาก