• 5 August 2023

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ออกหน่วยอาชีวอนามัยเชิงรุกในสถานประกอบการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก เจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฐมภูมิ โรงพยาบาลบ้านตาก และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สลิด โดยดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพจากกระบวนการทำงาน การจัดสิ่งแวดล้อมในการทำงานของพนักงานให้เกิดความปลอดภัย ร่วมหามาตรการการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน ณ โรงน้ำแข็งบ้านตาก และ โรงน้ำแข็ง เอซีไอซ์ อ.บ้านตาก จ.ตาก