• 19 May 2023

วันที่19 พฤษภาคม 2566 นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้พญ.ศิริวรรณ เชาว์โน ร่วมกับนายธวัชชัย คำแก้ว สสอ.เมืองตาก และสมาชิกหน่วยแพทย์พอ.สว.อำเภอเมืองตาก ออกหน่วยแพทย์พอ.สว. ณ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลวังประจบ อำเภอเมือง จังหวัดตาก เพื่อตรวจรักษาโรคทั่วไปและให้บริการอื่นๆ โดยมีผู้มารับบริการทั้งหมดจำนวน 156 ราย เป็นผู้ป่วยโรคทั่วไปจำนวน 65 ราย ตรวจรักษาทางทันตกรรมจำนวน 24 ราย ตรวจรักษาทางแพทย์แผนไทยจำนวน 27 ราย ให้บริการทางกายภาพบำบัดจำนวน 12 ราย ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 7 ราย ประเมินสุขภาพใจผ่านapplication Mental Health Check In จำนวน 9 ราย ประเมินภาวะซึมเศร้า จำนวน 12 ราย พบความเสี่ยงจำนวน 2 ราย โดยวางแผนติดตามอีก 1 เดือน