• 24 April 2023

วันที่ 21 เมษายน 2566 นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้พญ.รุ่งนภา ศิริพรไพบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการปฐมภูมิ ร่วมกับนายธวัชชัย คำแก้ว สาธารณสุขอำเภอเมืองตาก และสมาชิกหน่วยแพทย์พอ.สว.อำเภอเมืองตาก ออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) ณ บ้านห้วยเหลือง ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก เพื่อตรวจรักษาผู้ป่วย โดยมีผู้มารับบริการ ทั้งหมด 74 ราย ตรวจรักษาโรคทั่วไป จำนวน 36 ราย ตรวจรักษาทางทันตกรรม จำนวน 38 ราย กิจกรรมอื่นๆให้สุขศึกษาเรื่องไข้มาลาเรีย และแจกยาทากันยุง มีผู้มารับบริการ ทั้งหมด จำนวน 40 ราย