• 19 January 2023

วันที่ 19 มกราคม 2566 หน่วยแพทย์ พอ.สว. อำเภอเมืองตาก นำโดยนพ.วิทยา พลลีลา นายแพทย์สาธารณะสุขจังหวัดตาก พร้อมด้วยนพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พญ.รุ่งนภา ศิริพรไพบูลย์ นายธวัชชัย คำแก้ว สาธารณสุขอำเภอเมืองตาก และสมาชิกพอ.สว. ร่วมจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ หมู่ 11 ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก พร้อมทั้งออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการต่างๆโดยมีประชาชนมารับบริการรวมทั้งสิ้น 138 ราย มีรายละเอียดดังนี้ บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จำนวน 64 ราย บริการทันตกรรม จำนวน 24 ราย คัดกรองปัญหาสุขภาพจิต จำนวน 32 ราย บริการแพทย์แผนไทย จำนวน 10 ราย บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ลงทะเบียนหมอพร้อม จำนวน 6 ราย ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง จำนวน 2 ราย และมอบชุดเครื่องอุปโภค บริโภค ชุดยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 10 ราย จึงขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านมา ณ โอกาสนี้