• 15 September 2022

วันที่ 15 กันยายน 2565 นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายแพทย์หญิงรุ่งนภา ศิริพรไพบูลย์ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและอาชีวเวชศาสตร์ พร้อมบุคลากรกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมกับเครือข่ายสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไม้งาม ออกหน่วยให้บริการอาชีวอนามัยเชิงรุก อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจากการทำงาน บริการอาชีวอนามัยเชิงรุกในสถานประกอบการแบบครบวงจร ให้บริการซักประวัติคัดกรองโรคจากการทำงาน และให้ความรู้การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ฝึกปฏิบัติวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สอนท่าทางที่ใช้ในการทำงานที่เหมาะสม (การยศาสตร์) พร้อมทั้งให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์แก่พนักงานบริษัท เอสเคอินเตอร์ฟู๊ด ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก จำนวน 92 คน