• 16 September 2022

วันที่ 16 กันยายน 2565 นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หมอบหมายให้กลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มกระตุ้น ให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำกลางตาก จังหวัดตาก โดยมีผู้มารับบริการฉีดวัคซีนทั้งหมด จำนวน 1,457 ราย