• 16 November 2022

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทุกเข็มทุกช่วงอายุ และให้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล บนแพลตฟอร์ม แอพพลิเคชั่นหมอพร้อมดีไอดี(Digital ID) ณ ที่ทำการชุมชนหัวเดียด อ.เภอเมือง จ.ตาก (หน้าวัดสันป่าพง) เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลทางสุขภาพของตนเองข้อมูลสิทธิในการรักษา ข้อมูลโรคประจำตัว ประวัติการรับยา ประวัติการแพ้ยา ประวัติการฉีดวัคซีน ผลกาตรวจทางห้องปฏิบัติการ [ผลเลือด] ข้อมูลเรื่องค่าความดัน/ชีพจร/น้ำหนักที่เคยวัดที่หน่วยบริการ และข้อมูลทางสุขภาพอื่นๆ

ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการยืนยันตัวตนกับทางโรงพยาบาล ขอท่านเตรียมสิ่งต่างๆดังนี้ บัตรประจำตัวประชาชนโทรศัพท์สมาท์โฟนของท่านที่ดาวน์โหลดแอบพลิเคชั่นหมอพร้อมลงไว้แล้ว กรณีโทรศัพท์ไม่สามารถดาวน์โหลดแอบพิเคชั่นหมอพร้อมได้ให้นำโทรศัพท์มาด้วย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย