• 16 June 2023

วันที่16 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้ นางสุนิตรา ทองดี หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรมและทีมงาน เข้าติดตามเยี่ยมการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค พร้อมทั้งประเมินผลการดำเนินกิจกรรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ชวนกันฟิต พิชิตพุง มุ่งสู่สุขภาพดี เริ่มต้นที่ใส่ใจ 3 อ.บอกลา 3 ส.” คัดเลือกบุคคลต้นแบบในการดูแลสุขภาพโดยสามารถลดน้ำหนัก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม และมอบของรางวัลแก่พนักงานเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูแลสุขภาพ ติดตามการดำเนินงานศูนย์สุขภาพดีวัยทำงานในสถานประกอบการ (wellness center) พร้อมติดตามเยี่ยมพนักงานหลังการกลับเข้าทำงาน (Return to work) จำนวน 1 ราย ณ บริษัทต้นน่านทรานเทค จำกัด ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก