• 23 November 2022

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมด้วยนายแพทย์ธนันท์ชัย กองแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และนายแพทย์สมิทธ์ เกิดสินธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสารสนเทศทางการแพทย์ เข้าร่วมการประชุมระดับชาติด้านเวชสารสนเทศครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการสมาคมเวชสารสนเทศไทย ครั้งที่ 31 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และสมาคมเวชสารสนเทศไทย (TMI) ได้มอบประกาศนียบัตรการตรวจประเมินรับรองคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล “ระดับที 3” แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลฯ ให้ได้มาตรฐาน ทำให้ประชาชนไว้วางใจในการรับบริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป