• 14 March 2023

วันที่ 14 มีนาคม 2566 งานป้องกันและควบคุมโรค โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลเมืองตาก และปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้ออกดำเนินการโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 ได้ให้ความรู้ เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า อาการ การป้องกัน การฉีดวัคซีน การเก็บรักษาวัคซีน ตลอดจนขั้นตอนในการป้องกันและระงับโรคพิษสุนัขบ้า ฝึกปฏิบัติการบังคับสัตว์ วิธีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมว มีอาสาปศุสัตว์เข้าร่วมการอบรม จำนวน 80 คน