• 27 May 2023

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้ผศ.(พิเศษ)พญ.อภิญญา ฟักทองอยู่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการจัดการข้อมูลทางการแพทย์ และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เข้าศึกษาดูงานพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ มาตราฐาน HAIT ระดับ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ ก้าวสู่ระดับ 4 โดยมีพว.สุขุมาล ต้อยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน่าน ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมจำปีสิรินธร ชั้น 2 อาคารสิริเวชรักษ์ โรงพยาบาลน่าน