• 6 June 2023

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้ นางสาวชลาลัย เขียวสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล เป็นประธานเปิดการอบรมในโครงการอบรมเพื่อการเปลี่ยนผ่านผู้ปฏิบัติการ EMR ตามข้อบังคับเดิม สู่การเป็นผู้ปฏิบัติการ EMR ตามข้อบังคับใหม่ เครือข่ายอำเภอเมือง จังหวัดตาก ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพ คุณภาพของอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลผู้ป่วยส่งผลให้ระบบการดูแลผู้ป่วย มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก และทีมวิทยากรจากแพทย์และพยาบาลกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช